Patvirtintas 2020 m. NMA paraiškų pateikimo grafikas

Spausdinti

Priemo

nės kodas arba  veiklos srities numeris pagal Programą

Priemonė

Paramos paraiškų priėmimo pradžia

Paramos paraiškų priėmimo pabaiga

1

ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA

 

 

1.1

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

2020-08-03

2020-09-30

1.2

Parama parodomiesiems  projektams ir informavimo veiklai

2020-09-01

2020-10-30

2

KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS

 

 

2.1

Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis

 

 

Paraiškų pasinaudoti konsultavimo paslaugomis teikimas

2020-05-18

2020-06-30

3

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS

 

 

3.1

Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose

 

 

 

Naujos paraiškos

2020-01-02

2020-03-31

2020-04-01

2020-06-30

2020-07-01

2020-09-30

2020-10-01

2020-12-31

4

INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ

 

 

4.1

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

2020-04-01

2020-05- 29

4.2

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

 

 

4.3

Parama investicijoms į  žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:

 

 

4.3.2

Parama žemės ūkio vandentvarkai

2020-03-02

2020-04-30

4.3.3

Parama miškų infrastruktūrai gerinti

2020-03-02

2020-04-30

4.4

Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:

 

 

4.4.1

Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas

2020-01-02

2020-02-28

4.4.2

Apsauga nuo vilkų

2020-03-02

2020-04-02

2020-07-01

2020-08-31

5.

GAIVALINIŲ NELAIMIŲ IR KATASTROFINIŲ ĮVYKIŲ PAVEIKTO ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS POTENCIALO ATKŪRIMAS IR ATITINKAMOS PREVENCINĖS VEIKLOS VYKDYMAS

2020-03-02

2020-03-31

6

ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA

 

 

6.1

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

2020-06-01

2020-07-31

6.2

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)

2020-10-01

2020-11-30

6.3

Parama smulkiesiems ūkiams

2020-08-03

2020-09-30

6.4

Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:

 

 

6.4.1

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

2020-11-02

2020-12-31

6.4.2

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

2020-04-01

2020-05-29

7

PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE

 

 

7.2

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:

 

 

7.2.1

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

2020-05-04

2020-06-30

7.2.2

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

2020-03-02

2020-04-30

 

7.6

 

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį:

 

 

7.6.1

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį

2020-05-04

2020-06-30

8

INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ

 

 

8.1

Miško veisimas

2020-03-02

2020-04-30

2020-09-01

2020-10-30

8.3–4

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

2020-05-04

2020-06-30

8.5

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

2020-07-01

2020-08-31

8.6

Investicijos į miškininkystės technologijas

2020-04-01

2020-05-29

9

GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS

 

 

 

Gamtinių grupių ir organizacijų įsteigimas žemės ūkio sektoriuje

2020-05-04

2020-05-29

10

AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS*

 

 

10.1

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

 

 

10.2

Specifinių pievų tvarkymas

 

 

10.3

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

 

 

10.4

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

 

 

10.5

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse

 

 

10.6

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

 

 

10.7

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

 

 

10.8

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra

 

 

10.9

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas

 

 

10.10

Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema

 

 

10.11

Dirvožemio apsauga

 

 

10.12

Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas

 

 

10.13

Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje

 

 

10.14

Ražienų laukai per žiemą

 

 

10.15

Tarpinių pasėlių auginimas ariamoje žemėje

 

 

10.16

Ražienų laukai per žiemą

 

 

11

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS*

 

 

11.1

2015–2016 m. paraiškos (parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo)

 

 

11.2

2015–2016 m. paraiškos (parama ekologiniam ūkininkavimui)

 

 

12

SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS*

 

 

12.1

Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje

 

 

12.2

Parama „Natura 2000“ miškuose

 

 

13

IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ*

 

 

13.2

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių

 

 

13.3

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių

 

 

16

BENDRADARBIAVIMAS

 

 

16.1

 

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

 

 

EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas

2020-03-02

2020-12-31

EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas

2020-01-02

2020-12-31

16.3

Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui

2020-10-05

2020-11-04

16.4

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

2020-03-16

2020-05-15

17

RIZIKOS VALDYMAS

 

 

17.1.1

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

2020-03-02

2020-06-30

2020-09-01

2020-12-31

17.1.2

Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

2020-01-06

2020-12-31

19

LEADER PROGRAMA

 

 

19.2

Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS

 

 

19.3

Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas

 

 

19.3.1

Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)

2020-03-02

2020-04-30

2020-06-01

2020-07-31

2020-09-01

2020-10-30

19.3.2

Teritorinio bendradarbiavimo projektai

2020-03-02

2020-04-30

2020-06-01

2020-07-31

2020-09-01

2020-10-30

19.3.3

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai

2020-03-02

2020-04-30

2020-06-01

2020-07-31

2020-09-01

2020-10-30

20.

TECHNINĖ PAGALBA

 

 

20.2

Lietuvos kaimo tinklo narių projektai

2020-03-02

2020-03-31

2020-06-01

2020-06-30

2020-10-01

2020-10-30