Konsultacijos

Spausdinti

Norintiems įregistruoti žemės ūkio ir kaimo valdą

Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

Žemės ūkio ir kaimo valdai įregistruoti pareiškėjas pateikia:

Prašymą (nustatytos formos)

 •     Objekto valdytojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba įmonės įregistravimo pažymėjimą.
 •     Objekto valdytojo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.
 •     Objekto valdytojo atstovo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.
 •     Nekilnojamojo turto registro pažymėjimą apie įregistruotus žemės sklypus.
 •     Žemės nuomos ar panaudos sutartis.
 •     Žemėtvarkos skyriaus parengtą pažymą apie asmeninio ūkio žemės sklypo suteikimą ir naudojimą.
 •     Ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą.
 •     Valdos partnerių jungtinės veiklos sutartį.
 •     Valdos valdytojo išsimokslinimą žemės ūkio srityje patvirtinančio dokumento kopiją.
 •     Valdos valdytojo darbo stažą žemės ūkyje patvirtinančio dokumento kopiją.
 •     Valdos partnerio išsimokslinimą žemės ūkio srityje patvirtinančio dokumento kopiją.
 •     Valdos partnerio darbo stažą žemės ūkyje patvirtinančio dokumento kopiją.
 •     Samdomų arba samdomo darbuotojo darbo sutarčių kopiją (įmonės samdomų darbuotojų sąrašą ir samdomų darbuotojų darbo sutarčių kopijas).
 •     Įregistruoti ir atnaujinti valdą kiekvienoje seniūnijoje, prireikus ir Žemės ūkio skyriuje.


Kreiptis į Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistę
S. Vasiliauskienę, (8 427) 61 142, el. p. sigita.vasiliauskiene@kelme.lt

Norintiems įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre

1. Ūkiui įregistruoti Ūkininkų ūkių registre asmuo pateikia šiuos dokumentus:

 •     asmens prašymą įregistruoti ūkį;
 •     asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 •     ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijas;
 •     registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopiją;
 •     dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus bei dokumentus, liudijančius apie nuosavybės teise turėtą (turimą) ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdytą (valdomą) žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę,  taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie samdomą darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį;


2. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama:

 •     partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
 •     jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;
 •     partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų bei žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;
 •     ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu šio Įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju.


3. Su šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.


Kreiptis į: Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistę J.Reimerienę, (8 427) 61 142, el. p. jurgita.reimeriene@kelme.lt