ES struktūrinių fondų parama

Spausdinti

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama – Europos Sąjungos (ES) skiriama parama iš specialių (vad. struktūrinių arba sanglaudos) fondų. Tikslas – nuosekliai mažinti socialinius ir ekonominius išsivystymo skirtumus tarp ES šalių narių, atskirų regionų ir socialinių grupių. Pamatines vertybes išreiškia 2 žodžiai – „Solidarumas“ ir „Sanglauda“. Solidarumas išreiškiamas padedant ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams (palyginti su ES vidurkiu). Sanglauda pasireiškia pajamų bei turtinių skirtumų tarp skurdesnių ir turtingesnių regionų mažinimu, naudingu visiems. Šiai politikai skiriama daugiau kaip 1/3 ES biudžeto. ES socialinės ir ekonominės atskirties mažinimo raida tiesiogiai siejama su Europos integracijos plėtra.

Principai

  • Daugiametis programavimas, kuriuo siekiama išvengti neveiksmingos ir nesuderinamos struktūrinės pagalbos. Programavimas taikomas nuo 1988 m., kai struktūrinę pagalbą imta teikti atskiroms programoms, kurios plėtojamos pagal Komisijos nustatytus kriterijus;
  • Finansinių išteklių koncentravimas, kai siekiama apibrėžti pagrindinius pagalbos prioritetus ir tikslus bei remtinus regionus;
  • Partnerystės – padalintos atsakomybės principas reiškia, kad į politikos formavimą bei įgyvendinimą būtina įtraukti ne tik Komisiją ir nacionalines vyriausybes bet ir regioninę bei vietos valdžią, kitus partnerius. Šiam principui realizuoti įkurtas Regionų komitetas;
  • Papildomumo (kofinansavimo) principas garantuoja, kad siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos bus naudojami ne tik ES fondų resursai, bet prie projektų įgyvendinimo prisidės ir suinteresuotos nacionalinės valstybės biudžeto lėšos.

 

Paramos fondai

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) teikia regionams įvairią finansinę paramą. Fondas numato investicijas į gamybą, siekiant sukurti ir išsaugoti ilgalaikes darbo vietas, investicijas į infrastruktūrą (kelius, telekomunikacijas, energetiką) siekiant sujungti centrinius ES regionus su periferiniais, darbo vietų kūrimą bei paramą smulkiam ir vidutiniam verslui (įmonių konsultavimas, rinkos tyrimai, mokslo tyrimai), technologijų plėtrą. Šio fondo paramą gauna 17 valstybių, kurių BVP vienam gyventojui yra mažesnis nei 75 proc. Sąjungos vidurkio.

Europos socialinis fondas (ESF) remia projektus, sprendžiančius socialines (pirmiausia užimtumo) problemas ir finansuoja švietimą ir profesinį mokymą, įsidarbinimo galimybių plėtrą, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, švietimo ir profesinio mokymo sistemų tobulinimą.

Sanglaudos fondas (SF) įsteigtas pagal Mastrichto sutartį, įsigaliojusią 1993 m. Sanglaudos fondo parama skiriama dideliems transporto ir aplinkos apsaugos projektams.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

·         PROGRAMA
2015.02.13 Europos Komisija sprendimu C(2015)842 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.